Unizo e-commerce label
Sluiten
Unizo e-commerce label
Algemene Verkoopsvoorwaarden
(editie dec 2013)

Inleiding

Welkom bij www.kockx.be, een divisie van Ets. J. Kockx BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht met nationaal nummer BE0404.779.119, RPR Antwerpen,  maatschappelijke zetel te B-2000 Antwerpen, Korte Gasthuisstraat 37, hierna genoemd “Onderneming”.

Wij danken U voor uw vertrouwen en wij nemen uw rechten als consument ernstig. Het is belangrijk dat U weet wat U van ons kunt verwachten en wat wij van U verwachten. Lees wat volgt aandachtig door voor u een bestelling bij ons plaatst.

In deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen wij zo vrij zijn naar U te verwijzen met de term “Klant”. Door U toegang te verschaffen tot onze site en er een bestelling te plaatsen stemt U toe een wettelijke verbintenis aan te gaan onder de bepalingen en voorwaarden hieronder beschreven.

Producten

Op deze site worden de producten zo volledig mogelijk en te goeder trouw omschreven. Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (schrijf-) fouten op de site.

Bij ons aangekochte goederen genieten van een waarborg tegen verborgen gebreken of defekten voor de wettelijk voorziene periode van 24 maanden.

Alle producten zijn veilig voor de toepassing waarvoor ze worden aangeboden. Oneigenlijk gebruik van het product of zijn toebehoren, en de eventuele gevolgen of letsels hierdoor veroorzaakt, zijn volledig en zonder uitzondering de verantwoordelijkheid van Klant.

Prijzen

Speciale aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag dat zij op de website worden aangeboden. Prijzen zijn steeds inclusief Belgische BTW van 21%. Verzendingskosten zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en worden afzonderlijk getoond op de bestelbon én op de orderbevestiging. De tarieven kunnen hier worden geconsulteerd.

Overeenkomst

Klant aanvaardt dat er sprake is van een geldige overeenkomst tussen zichzelf en Onderneming, nadat Onderneming zijn bestelling heeft ontvangen en aan Klant via e-mail een orderbevestiging heeft verzonden. De orderbevestiging wordt in de regel onmiddellijk na de ontvangst van de bestelling toegestuurd, samen met een kopie van deze Algemene Voorwaarden. Het ontbreken van een handtekening op bestelling en orderbevestiging doet niets af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Onderneming kan beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden bv in het geval van bestelling door minderjarigen, bij een onvolledige of onjuist ingevulde bestelbon, of wanneer eerdere bestellingen door Klant niet werden betaald.

Een Bestelling opmaken

U kunt op een eenvoudige wijze artikels in uw virtueel winkelmandje deponeren of eruit verwijderen door de instructies op het scherm te volgen.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met onze Algemene Voorwaarden en met onze policy ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Betaling van de goederen

Bij het plaatsen van een bestelling wordt aan Klant gevraagd de koopsom te betalen. Hiervoor wordt klant automatisch doorverbonden met de streng beveiligde Mollie website waar zonder risico kan worden betaald met een creditcard (Visa of MasterCard) of een betaalkaart (Bancontact e.d.).

Levertijd

Onderneming doet de nodige inspanningen om de levertijden zo kort mogelijk te houden. De op deze site aangeboden artikelen zijn in principe uit voorraad leverbaar en worden U binnen de 48 uren toegestuurd. Een referentie kan echter tijdelijk niet in voorraad zijn. Daarom bevestigen wij steeds een leveringstermijn wanneer de goederen U niet kunnen worden toegestuurd binnen de 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling.

Verzendingswijze & Transportkosten

Een bestelling zal worden verzonden naar het door Klant opgegeven leveringsadres. Onderneming gebruikt steeds de diensten van betrouwbare transporteurs zoals bv. bPost, UPS, FedEx en dergelijke.

Onze tarieven voor transport en administratie kunnen hier worden geconsulteerd.
 
Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, die binnen het toepassingsgebied valt van de wet betreffende consumentenbescherming, heeft Klant het recht zonder betaling van een boete of zonder opgave van een motief om binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van levering van het gekochte goed, Onderneming per e-mail of per brief te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. Dit verzakingsrecht geldt niet voor goederen die op verzoek van Klant (met bijvoorbeeld een gravure) zijn gepersonaliseerd of die op uitdrukkelijk verzoek van Klant zijn aangekocht.

Indien Klant van zijn verzakingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het aangekochte goed ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking, samen met de eventuele toebehoren, per aangetekend schrijven en op zijn kosten terugsturen naar Onderneming.

Onderneming zal reeds door Klant betaalde sommen (inclusieve taksen en aangerekende transportkosten) na ontvangst van de teruggestuurde goederen binnen de wettelijke termijn van maximaal 30 dagen terugbetalen. Klant dient ervoor te zorgen dat het aangekochte goed niet gedeeltelijk of in een verslechterde toestand wordt teruggestuurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal Onderneming zich genoodzaakt zien om een minwaarde in rekening te stellen.

Garantie

Alle goederen die op deze site worden aangeboden genieten van de wettelijke garantieperiode van 24 maanden met betrekking tot fabricagefouten of verborgen gebreken.

Beschadigde zendingen

Bestelde goederen worden door Onderneming gecontroleerd, vooraleer ze worden verstuurd, op visueel vaststelbare tekortkomingen. Ze worden verpakt in de daartoe door de producent voorziene verpakking en door Onderneming nog eens van een extra transportverpakking voorzien.

Mocht bij ontvangst van de bestelling blijken dat de verpakking ernstig beschadigd is, gelieve dan onmiddellijk bezwaar aan te tekenen bij de transporteur die de levering aanbiedt. In geval van ernstige zichtbare beschadiging heeft Klant het recht receptie van het pakket te weigeren en de transporteur te verzoeken het aan Onderneming terug te bezorgen. Bij ontvangst van een dergelijke retourzending zal Onderneming alles in het werk stellen om Klant zo snel mogelijk een nieuwe en onbeschadigde zending toe te sturen.

Levering niet conform met bestelling

Klachten in verband met het geleverde goed kunnen steeds worden gemeld per e-mail aan info@kockx.be of per brief aan de zetel van de onderneming (adres zie hoger). Gelieve steeds zo duidelijk mogelijk te omschrijven waarom het geleverde goed volgens u niet conform is met de bestelling. Vermeld steeds uw naam, het nummer van uw bestelbon en een telefoonnumer of e-mail adres waar Onderneming u kan bereiken. Onderneming neemt dan binnen de 24 uren per e-mail of telefonisch contact met u op om de reden van uw klacht met u te bespreken en een oplossing uit te werken. Stuur aub nooit goederen naar ons terug voor dit contact heeft plaats gevonden! Indien uw klacht gerechtvaardigd is zal óf het goed door ons worden vervangen óf de koopsom zal u worden terugvergoed na retour van het betwiste goed per aangetekende zending, kosten daarvan door u te dragen (tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen).

Defecten & reparaties

Indien het door u aangekochte goed op een later tijdstip een defect zou vertonen, dan kan u dit steeds op uw kosten en per aangetekend schrijven ter reparatie terugsturen naar de zetel van de onderneming (adres zie hoger), samen met een kopie van het garantiebewijs en van uw bewijs van aankoop. Na ontvangst van het te herstellen goed zal Onderneming naar best vermogen de oorzaak van het defect vaststellen, een kostenraming maken (indien de wettelijke garantie van 24 maanden niet meer van toepassing is) en u binnen de 48 uur per e-mail op de hoogte brengen van eventuele kosten, de aard en de duur van de reparatie.
Voor herstellingen doet onderneming steeds beroep op de oorspronkelijke producent. Goederen die bij ons werden aangekocht zullen u op onze kosten worden teruggestuurd na herstelling.


Offertes

Voor op naam gestelde offertes behoudt Onderneming zich het recht voor andere betalingsvoorwaarden of een andere betalingswijze dan die hier beschreven te verlangen.

Een op naam gestelde offerte als gevolg van een prijsaanvraag op deze site heeft een geldigheid van 2 weken tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Gebruik van deze site

Onderneming kan niet waarborgen dat deze site ononderbroken en foutloos zal functioneren. Deze site wordt ter beschikking gesteld “as is” en “as available”.

Onderneming wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud, de beschikbaarheid en de opbouw van de sites naar dewelke op deze site eventueel een link is voorzien. Rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade die door een bezoek aan onze site of aan gelinkte sites wordt veroorzaakt wijzen wij van de hand.

Bescherming van minderjarigen

Minderjarigen mogen geen verkoopovereenkomst afsluiten met www.kockx.be .We raden ouders of voogden aan het gebruik van het internet door minderjarigen te controleren.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De Belgische wet is steeds van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen of de Vrederechter van het kanton Antwerpen 2 zijn bevoegd.

Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer

Zie Privacy Policy
Veilig betalen met
Verschillende betaalmethoden
Hoogstaande kwaliteit
© 2024 Kockx | Site by Kikof